O blogu

Blog Szumi?ska szczególnie dedykuj? grupie odbiorców, tj.:
– rodzice dzieci urodzonych ze stwierdzon? hipotrofi?
– rodzice dzieci z padaczk?
– rodzice dzieci z problemami zwi?zanymi z nieprawid?owym napi?ciem mi??niowym
– rodzice dzieci zdrowych
– rodzice prowadz?cy w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?
– kobiety z pasj?


czytaj wi?cej

O mnie

Kim jestem? Jestem mam?, aktualnie cudownej trójki dziewczyn. ?on?, twardy orzech do zgryzienia to ma??e?stwo. W?a?cicielk? w?asnej firmy. Kiedy? mia?am swoje spe?nione https://jobitel.com marzenie, gastronomi?. Dzi?, brn?, by znowu spe?ni? to marzenie, ale ju? ca?kowicie na moich zasadach. Poza tym zajmuj? si? transkrypcj?, opiek? nad zwierz?tami w ramach hotelu i domu tymczasowego dla zwierz?t, a tak?e projektuj? pluszaki. To nie wszystko.


czytaj wi?cej

A doctor can bury his mistakes, but an architect can only advise his clients to plant vines.”

Frank Lloyd Wright

Kontakt

Je?eli masz pytania, sugestie lub ogólnie chcesz si? ze mn? czym? podzieli? skontaktuj si? ze mn?:

mail order brides

https://xjobs.org/